Persondata politik:

 

Persondata politik for Salg

Som led i vores forretning indsamler og behandler revimatch visse persondata til brug for vores proces Salg, specifikt relateret til de følgende personer:

Proces Salg

Privatkunder • Erhvervskunder • Besøgende på hjemmeside • Revisorer og bogholdere •

Denne politik beskriver hvorledes revimatch indsamler persondata, til hvilket formål disse persondata bliver anvendt samt hvorledes revimatch behandler sådanne data.

Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende revimatch’s persondatabehandling. Såfremt du som Privatkunder, Erhvervskunder, Besøgende på hjemmeside, Revisorer og bogholdere har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen bedes du kontakte revimatch ved hjælp af kontakt detaljer i denne politik. Du kan i denne politik ligeledes finde information omkring dine rettigheder som registeret i denne persondata politik.

Indsamling af data

revimatch indsamler persondata relateret til Privatkunder, Erhvervskunder, Besøgende på hjemmeside, Revisorer og bogholdere. Disse persondata er kategoriseret som: For Privatkunder

Email • Navne • Telefonnummer • Adresser • Online identifikator/cookies •

For Erhvervskunder

Email • Navne • Telefonnummer • Adresser • Online identifikator/cookies •

For Besøgende på hjemmeside

Online identifikator/cookies •

For Revisorer og bogholdere

Email • Navne • Telefonnummer • Adresser •

revimatch indsamler data direkte fra den registrerede person via: Email, Telefon, Chat, Formular på hjemmesiden, via hjemmesiden, Bisnode, Brev

Såfremt data er indsamlet med samtykke fra den registrerede/dig kan samtykket trækkes tilbage. Såfremt du anvender samtykke til behandlingen kan du her anføre hvordan et sådant samtykke kan tilbagekaldes af de registerede. Såfremt du ikke anvender samtykke, efterlader du dette flet tomt Trækkes et samtykke tilbage stoppes alt fremtidig behandling af de persondata som er omfattet af samtykket. revimatch indsamler ligeledes data indirekte fra forretningsforbindelser og andre eksterne kilder. Oplysninger som er indsamlet fra andre end den registrerede/dig er:

For Erhvervskunder

Navne • Telefonnummer •

For Revisorer og bogholdere

Email • Navne • Telefonnummer • Adresser •

revimatch indsamler data fra følgende kilder: For Erhvervskunder

Bisnode •

For Revisorer og bogholdere

Bisnode •

Formålet med behandlingen af persondata

revimatch indsamler og behandler persondata med henblik på; For Privatkunder

Salg af varer og tjenesteydelser til kunder • Salg• Statistisk information for at optimere vores website •

For Erhvervskunder

Salg af varer og tjenesteydelser til kunder • Salg• Køb af varer eller tjenesteydelser • Statistisk information for at optimere vores website •

For Besøgende på hjemmeside

Statistisk information for at optimere vores website •

For Revisorer og bogholdere

Salg af varer og tjenesteydelser til kunder • Køb af varer eller tjenesteydelser • Salg•

Såfremt formålet med selskabs persondatabehandling ændrer sig vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig inden en sådant ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik.

Sletning af persondata

revimatch behandler persondata for følgende personer Privatkunder, Erhvervskunder, Besøgende på hjemmeside, Revisorer og bogholdere så længe det er relevant for det formål hvortil data er indsamlet. Persondata slettes når formålet med behandlingen er fuldført. Specifikt betyder det at persondata opbevares og behandlers i følgende perioder; For Privatkunder, Salg af varer og tjenesteydelser til kunder

Email: 5 år efter seneste aktivitet • Navne: •

For Privatkunder, Salg

Navne: •

For Privatkunder, Statistisk information for at optimere vores website

Telefonnummer: Bliver ikke slettet • Adresser: Bliver ikke slettet • Online identifikator/cookies: 3 år efter indsamling •

For Erhvervskunder, Salg af varer og tjenesteydelser til kunder

Email: Bliver ikke slettet • Navne: Bliver ikke slettet • Telefonnummer: Bliver ikke slettet • Adresser: Bliver ikke slettet •

For Erhvervskunder, Salg

Email: Bliver ikke slettet • Navne: Bliver ikke slettet • Telefonnummer: Bliver ikke slettet •

Adresser: Bliver ikke slettet •

For Erhvervskunder, Køb af varer eller tjenesteydelser

Navne: Bliver ikke slettet • Adresser: Bliver ikke slettet •

For Erhvervskunder, Statistisk information for at optimere vores website

Adresser: • Online identifikator/cookies: 3 år efter indsamling •

For Besøgende på hjemmeside, Statistisk information for at optimere vores website

Online identifikator/cookies: 3 år efter indsamling •

For Revisorer og bogholdere, Salg af varer og tjenesteydelser til kunder

Email: 5 år efter seneste aktivitet • Navne: 5 år efter seneste aktivitet • Telefonnummer: 5 år efter seneste aktivitet • Adresser: 5 år efter seneste aktivitet •

For Revisorer og bogholdere, Køb af varer eller tjenesteydelser

Email: 5 år efter seneste aktivitet •

For Revisorer og bogholdere, Salg

Telefonnummer: 5 år efter seneste aktivitet • Adresser: 5 år efter seneste aktivitet •

Anvendelse af data behandlere

revimatch anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af persondata. Sådanne “data processors” behandler udelukkende data i henhold til instruks fra revimatch. revimatch anvender følgende data behandlere i forbindelse med ovenstående formål med persondata behandlingen.

Outlook • Analyse me • Google •

economic • Adversus • dataløn • Likvido •

Tredjelands overførelser

revimatch anvender databehandler placeret i lande udenfor EU. Disse databehandlere er:

Outlook •

revimatch har implementeret tiltag med henblik på at sikre, at hver databehandler uden for EU har taget tilstrækkelige sikkerhedstiltag, for at sikre dine persondata. Her kan du angive de sikkerhedsforanstaltninger eller aftaler som er indgået med henblik på at sikre data behandlet af databehandler i lande uden for EU. (Eksempeltvist kunne EU-US Privacy Shield være relevant for visse amerikanske selskaber)

Overdragelse af persondata

revimatch overdrager i visse tilfælde persondata til tredjeparter. For Privatkunder

Salg af varer og tjenesteydelser til kunder: None • Salg: None • Statistisk information for at optimere vores website: None •

For Erhvervskunder

Salg af varer og tjenesteydelser til kunder: None • Salg: None • Køb af varer eller tjenesteydelser: None • Statistisk information for at optimere vores website: None •

For Besøgende på hjemmeside

Statistisk information for at optimere vores website: None •

For Revisorer og bogholdere

Salg af varer og tjenesteydelser til kunder: None • Køb af varer eller tjenesteydelser: None • Salg: None •

Udover de parter nævnt i det ovenstående videregives persondata kun i de tilfælde hvor revimatch er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen samt andre landespecifikke databeskyttelses love.

Rettigheder for den registrerede

I henhold til persondata loven og EU persondata forordning har den registrerede person (”Du”) visse rettigheder vedrørende revimatch’s indsamlede persondata omkring personen. Disse rettigheder er:

Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data som revimatch opbevarer om din person

Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data som revimatch behandler om dig

Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine persondata kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine persondata. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end revimatch’s formål tilsiger eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de persondata som revimatch har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine persondata overført til en anden data ansvarlig

Indsigelseret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data vil disse ikke længere blive behandlet, med mindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

Udøvelse af rettigheder

Disse rettigheder følger af EU persondata forordningen og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes persondata behandles af revimatch .

Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske via revimatch’s kontaktperson eller DPO, ved at bruge kontaktinformationen i denne politik.

revimatch vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt.

Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

Automatiske afgørelser og profilering

revimatch kan anvende de registreredes persondata til profilering eller som udgangspunkt for automatiske afgørelser. Såfremt dette er tilfældet vil disse data være specificeret nedenfor.

De data som anvendes til automatiske afgørelser er følgende: Såfremt du behandler persondata til brug for automatisk behandling kan du opliste de persondata typer her

De data som opbevares og anvendes på basis af profilering er følgende: For Privatkunder

Navne •

Såfremt du ikke ønsker at være genstand for automatisk afgørelser og/eller profilering, kan du henvende dig til revimatchs kontakt person jf. denne politik med ønsket om menneskelig indgriben for på den måde bestride de automatiske afgørelser og/eller profilering.

Sikkerhed

Sikkerheden omkring dine persondata er vigtigt for os. Vi følger tidsvarende standarder for at beskytte de persondata som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine persondata kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

Revimatch A/S Data Beskyttelses Officer (DPO) revimatch har ingen data beskyttelses officer. Kontakt venligst selskabets kontaktperson for persondata.