Anpartsselskab – ApS

Et anpartsselskab, ofte forkortet som ApS, er en form for erhvervsdrivende kapitalselskab og en selvstændig juridisk enhed. I et ApS er ejerne, også kendt som anpartshavere, typisk ikke personligt ansvarlige for selskabets gæld og forpligtelser. Dette betyder, at i tilfælde af konkurs, er anpartshavernes økonomiske risiko begrænset til størrelsen af deres investerede kapital i selskabet. Anpartsselskaber er en populær virksomhedsform, der tilbyder en vis grad af beskyttelse for ejernes personlige formue.

Anpartsselskab  (ApS)

Et anpartsselskab er en selskabsform, der hører under kategorien kapitalselskab, hvor ejeren eller ejerne går under navnet ”anpartshaverne”. Der er et krav om, at der ved anpartsselskabets stiftelse udstedes anparter og at den nominelle anpartskapital er på mindst 40.000 kr. Den nominelle anpartskapital kaldes med andre ord indskudskapitalen, som er det beløb ejeren eller anpartshaverne hæfter med. Dette beløb må aldrig være mindre end 40.000 kr. Man kan enten stille dette beløb til rådighed kontant eller ved indskud af andre værdier end kontanter.

Stiftelse af et ApS

At stifte et anpartsselskab kræver, at mange oplysninger skal registreres og at der skal vedhæftes dokumentation, i medfør af Erhvervsstyrelsens retningslinjer og selskabslovens forskrifter.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et system, som er relativ nem at tilgå, og selve registreringen kan gøres gennem deres hjemmeside.  På hjemmesiden skal man følge en oversigt over, hvilke 1) krav man skal opfylde, hvilken 2) dokumentation man skal indlevere og hvad der præcis skal 3) registreres for at kunne stifte anpartsselskabet.

De overordnede krav til selskaber er som følgende:

 Et selskab skal have én eller flere ejere, som er den eller de personer eller virksomheder, som har anparterne i selskabet.

 • Selskaberne er juridiske enheder, og som ejer(e) hæfter man ikke personligt for selskabets forpligtelser, men med indskudskapitalen.
 • Der er krav om, at selskab skal indskyde et minimumskapital – ved ApS er dette beløb 40.000 kr.
 • Der er krav om, at en selskab skal føre regnskab og årligt indberette sin årsrapport digitalt.
 • Der skal føres ejerbog over samtlige ejere og panthavere, der har pant i anparter, og registrere ejerforhold.
 • Ledelsen i et ApS skal bestå af en direktion, hvilket er obligatorisk.

Dokumentation der skal vedhæftes når man registrerer selskabet

 Stiftelsesdokument inkl. vedtægter

 • Vedtægterne skal være dateret med dato som stiftelsesdokumentet. Stifteren eller stifterne skal underskrive stiftelsesdokumentet, som skal indsende ved anmeldelse af stiftelsen, for at stiftelsen er gyldig.

 Dokumentation for kapital

 • Man skal dokumentere, at man har indskudt selskabskapitalen, til hvilken kurs og om selskabet har kapitalklasser, hvilket kan gøres på følgende måder:
 • En bank bekræfter, at kapitalen er indbetalt på selskabets bankkonto, en klientkonto eller foreligger som kontant kassebeholdning.
 • En revisor bekræfter, at kapitalen er indbetalt.

Følgende andre oplysninger som skal registreres

Navn på selskabet

 • Det skal fremgå, at det er et ApS. Et selskab kan registrere op til 5 binavne, som f.eks. kan benyttes til at placere selskabet geografisk.

Selskabets branche/ og eller bibranche

 • Hvilke branche hører selskabet inde under og beskæftiger den sig måske med andre tilhørende bibrancher.

Selskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger.

 • Her tænkes der på kontaktoplysninger på stiftere, direktører, bestyrelsesmedlemmer eller tilsynsrådsmedlemmer og eventuel revisor.

Stiftelsesdato

 • Stiftelsesdatoen skal være identisk med datoen på stiftelsesdokumentet.

Selskabets formål

 • Hvad er formålet og beskæftigelsesområdet for anpartsselskabet.

Selskabets tegningskapital

 • Her er der en forventning om, hvem i ledelsen, der kan skrive under på selskabets vegne og dermed indgå forpligtende aftaler for selskabet i situationer, der ligger uden for den daglige drift.

Selskabskapitalen

 • Man skal dokumentere, at man har indskudt selskabskapitalen, til hvilken kurs og om selskabet har kapitalklasser, hvilket kan gøres på følgende måder:
 • En bank bekræfter, at kapitalen er indbetalt på selskabets bankkonto, en klientkonto eller foreligger som kontant kassebeholdning.
 • En revisor bekræfter, at kapitalen er indbetalt.

Ejerforhold

 • Ved ejerforhold forventes der en registrering af, hvem legale og reelle ejere er.

Regnskabsår

 • Hvornår er første regnskabsår. Desuden kan man registrere om revision fravælges, hvis selskabet efter årsregnskabslovens regler kan fravælge revision.

Navn på revisor

 • Er selskabet tilknyttet en revisor skal dette registreres, medmindre selskabet har fravalgt revision.

ApS – for mange det sikre valg

Det kræver mere at stifte et ApS end f.eks. en enkeltmandsvirksomhed. Der er et krav om, at man stiller større kapital til rådighed. Her tænkes der helt præcist på indskudskapitalen. Derudover er selve processen også præget af et større juridisk forarbejde. Der er ligeledes krav om regnskabsførelse, vedlæggelse af årsregnskabet m.m.

Men for mange at se, er et ApS også den sikreste virksomhedsform, da man hæfter personligt, men derimod med anpartsselskabet, som er en selvstændig juridisk enhed. Dette betyder, at de kreditorer man handler eller samarbejder med, ikke kan kræve ejeren eller ejerne personligt konkurs eller søge fyldestgørelse i private formuer og aktiver, da den begrænset personlige hæftelse modvirker det. De kan alene søge fyldestgørelsen i selskabets aktiver.

Revision ved et ApS

Udgangspunktet er, at et anpartsselskab skal revideres af en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor. Der er dog visse betingelser for fravalg af revision.

Et anpartsselskab kan fravælge revision, hvis den 2 år i træk ikke overskrider to af følgende størrelser:

 • En balancesum på 4 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret
 • En nystiftet virksomhed vil dog kunne fravælge revision, hvis den ikke overskrider to af de tre nævnte størrelser i det første regnskabsår.
 • Uanset størrelse kan erhvervsdrivende fonde ikke fravælge revision.

Revimatch hjælper med at finde en kompetent revisor – helt uforpligtende!

Som nævnt foroven, kan en revisor beskrives som en støtte, vejleder og rådgiver.

Revimatch har forpligtet sig til at gennemsøge revisormarkedet for de bedste og mest kompetente revisorer og er villige til at stille dem til rådighed for dig, helt uforpligtende.