Generelle Aftalevilkår for Partnere hos Revimatch, En Del af RM Global ApS

Version december 2023

BAGGRUND OG FORMÅL

1.1. Revimatch, under RM Global ApS, formidler kontakt mellem potentielle kunder (“Kundeemner”) og professionelle inden for revision, bogføring, juridiske ydelser (“Partnere”) gennem vores onlineportal (“Portalen”).

1.1.1. På Portalen kan Kundeemner oplyse om deres behov for professionel assistance (“opdrag”), herunder regnskabs- og juridiske tjenester.

1.1.2. Revimatch formidler disse opdrag til relevante Partnere, som kan tilbyde ikke-bindende løsninger direkte til Kundeemnerne gennem Portalen.

1.1.3. Partnernes tilbud skal indeholde en løsningsbeskrivelse, honorar og eventuelle specifikke betingelser.

1.2. Al kommunikation mellem Revimatch, Kundeemner og Partnere sker hovedsageligt gennem Portalen, men Partnere opfordres til direkte kontakt med Kundeemner efter tilbudsgivning.

OMFANGET AF AFTALEN MED PARTNERE

1.1. Revimatch, under RM Global ApS, formidler kontakt mellem potentielle kunder (“Kundeemner”) og professionelle inden for revision, bogføring, juridiske ydelser (“Partnere”) gennem vores onlineportal (“Portalen”).

1.1.1. På Portalen kan Kundeemner oplyse om deres behov for professionel assistance (“opdrag”), herunder regnskabs- og juridiske tjenester.

1.1.2. Revimatch formidler disse opdrag til relevante Partnere, som kan tilbyde ikke-bindende løsninger direkte til Kundeemnerne gennem Portalen.

1.1.3. Partnernes tilbud skal indeholde en løsningsbeskrivelse, honorar og eventuelle specifikke betingelser.

1.2. Al kommunikation mellem Revimatch, Kundeemner og Partnere sker hovedsageligt gennem Portalen, men Partnere opfordres til direkte kontakt med Kundeemner efter tilbudsgivning.

OMFANGET AF AFTALEN MED PARTNERE

2.1. Aftalen mellem Revimatch og Partnerne består af en kontrakt (“Kontrakten”) og disse Generelle Aftalevilkår.

2.2. Aftalen træder i kraft fra den angivne startdato i Kontrakten og fortsætter indtil opsigelse af en af parterne i overensstemmelse med vilkårene.

2.3. Definitioner i Kontrakten finder anvendelse i disse Generelle Aftalevilkår.

2.4. Revimatch giver Partnere mulighed for at markedsføre deres tjenester til specifikke Kundeemner via Portalen.

2.5. Kundeemner kvalitetssikres af Revimatch før registrering på Portalen.

2.6. Hvis et Kundeemne matcher Kontraktens specifikationer, kan Revimatch formidle dette til op til tre Partnere for forespørgsel om specifikke tjenester.

2.7. Hvis et Kundeemne ikke vælger en Partner fra Portalen, er dette uden for Revimatchs ansvar.

2.8. Fordelingen af Kundeemner er detaljeret i Kontrakten og kan variere månedligt. Revimatch leverer det aftalte antal Kundeemner indenfor den aftalte periode, medmindre andet er angivet i punkt 8.5.

2.9. Partnere skal svare på Kundeemner inden for 24 timer efter modtagelse. Hvis ikke, mister Partneren retten til det specifikke Kundeemne, og Revimatch kan tildele det til en anden Partner.

2.10. Partnere har adgang til et kundestyringssystem på Portalen for opfølgning på tilbud og kommunikation.

2.11. Pausering af Kundeemner kan ske direkte på Portalen eller skriftligt, men påvirker ikke betalingsforpligtelserne under Aftalen.

2.12. Partneren accepterer, at Kundeemner kan afgive vurderinger efter tilbudsafslutning.

SUPPORT OG VEDLIGEHOLDELSE

3.1. Partnere modtager løbende opdateringer og versioner af Portalen som en del af Aftalen.

3.2. Portalen leveres som den er. Revimatch stræber efter at rette fejl, men garanterer ikke fejlfri drift.

3.3. Partnere har adgang til support i aftaleperioden.

3.4. Support op til 10 minutter pr. henvendelse er inkluderet. Længere support kan faktureres.

RETTIGHEDER TIL PORTALEN

4.1. Portalen og dets indhold er ophavsretligt beskyttet og ejes af Revimatch.

4.2. Revimatch har fuld ejendomsret og brugsret til Portalen.

4.3. Ingen rettigheder overdrages til Partnerne i henhold til Aftalen.

4.4. Partnere har dog ret til eget produceret indhold.

4.5. Revimatch er ene rettighedshaver til Portalen.

4.6. Nye udviklinger til Portalen tilfalder Revimatch.

4.7. Revimatch kan udvikle nye moduler, som ikke er dækket af denne Aftale.

BETALING OG PRISER

5.1. Fakturering sker forud for den aftalte periode.

5.2. Betalingsbetingelser er netto 8 dage. Forsinket betaling medfører rente.

5.3. Ved inkasso forfalder alle ubetalte fakturaer omgående til betaling.

5.4. Prisjusteringer kan ske årligt i henhold til Forbrugerprisindekset eller ved stigning i omkostninger.

5.5. Revimatch kan opkræve gebyrer for fakturering og rykkere.

5.6. Alle priser er eksklusive moms.

MARKETINGMATERIALE OG NYHEDSBREVE

6.1. Revimatch kan bruge Partnerens logo i markedsføringsøjemed.

6.2. Partneren kan optræde som reference i Revimatchs marketingmateriale efter skriftlig godkendelse.

6.3. Revimatch sender nyhedsbreve med relevant information til Partnere.

ANSVARSFRASKRIVELSE

7.1. Revimatch er ikke ansvarlig for aftaler mellem Partner og Kundeemne eller tvister herimellem.

7.2. Revimatch er ikke ansvarlig for Portalens nedbrud uden for egen kontrol.

7.3. Revimatch er ikke ansvarlig for datatab eller tyveri af data.

OPSIGELSE

8.1. Aftalen kan ikke opsiges i den aftalte bindingsperiode.

8.2. Aftalen forlænges automatisk, hvis ikke opsagt i henhold til punkt 8.3.

8.3. Opsigelse kræver skriftlig meddelelse med løbende måned plus to måneders varsel.

8.4. Ved opsigelse lukkes Partnerens adgang til Portalen efter bindingsperioden.

8.5. Undtagelser for punkt 8.4 og 9.1, hvis Revimatch mangler at levere Kundeemner.

KONSEKVENSER AF AFTALENS OPHØR

9.1. Ved ophør skal Partneren stoppe med at bruge Portalen, medmindre andet er angivet i punkt 8.5.

9.2. Revimatch er ikke ansvarlig for tab ved manglende adgang til Portalen.

9.3. Partneren har ret til eget produceret indhold. Revimatch kan assistere mod betaling.

MISLIGHOLDELSE

10.1. Væsentlig misligholdelse kan medføre øjeblikkelig ophævelse af Aftalen.

10.2. Skriftlig underretning om misligholdelse kræves. Udbedring inden 30 dage forhindrer ophævelse.

10.3. Betalingsmisligholdelse anses for væsentlig misligholdelse.

10.4. Konkurs eller økonomisk krise anses også for væsentlig misligholdelse.

ERSTATNING OG ANSVAR

11.1. Parterne er ansvarlige for manglende overholdelse af Aftalen.

11.2. Revimatch er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

11.3. Revimatchs samlede ansvar er begrænset til de seneste 12 måneders betalinger.

FORCE MAJEURE

12.1. Hvis ekstraordinære eksterne omstændigheder, der ligger uden for RM Global ApS’s kontrol, gør det umuligt eller urimeligt tungt at opfylde aftalen, bliver RM Global ApS under Revimatch-mærket fritaget for deres forpligtelser, indtil disse forhold er overvundet.

FORTROLIGHED

13.1. Parterne må ikke bruge eller videregive fortrolige oplysninger, der er modtaget under aftalen, til andet end at udføre og opfylde aftalen. Dette omfatter forretningsmæssige, økonomiske, tekniske eller andre oplysninger, der ikke er offentligt kendte. Parterne skal også overholde Lov om Forretningshemmeligheder.

BEHANDLING AF PERSONDATA

14.1. Brugen af Revimatchs portal og tjenester er underlagt aftalens vilkår samt RM Global ApS’s fortrolighedspolitik.

ÆNDRINGER

15.1. RM Global ApS forbeholder sig retten til at ændre de generelle vilkår med 30 dages varsel.

15.2. Partnere vil blive informeret om ændringerne via e-mail.

OVERDRAGELSE

16.1. Partnere må ikke overdrage deres rettigheder og forpligtelser under aftalen.

16.2. RM Global ApS kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser.

VÆRNETING

17.1. Ved uoverensstemmelser skal parterne forsøge at løse tvisten gennem forhandlinger.

17.2. Hvis forhandlinger fejler, skal tvister afgøres ved Københavns Byret.

LOVVALG

18.1. Aftalen er underlagt dansk lovgivning.