Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Balance:

Balance – hvad er balance?
Begrebet ’Balance’ er noget der bliver brugt i forbindelse med en virksomheds opgørelse over dens økonomiske situation. Balancen for virksomheden indeholder en aktiv og en passiv side og formålet er, at give regnskabsbrugeren et overblik for en bestemt dato, som oftest er årsafslutningsdatoen. Dette giver et større overblik over, hvilke værdier virksomheden har og hvordan de således har finansieret de værdier. 

Et årsregnskab skal altid indeholde en balance, og som udgangspunkt bliver balancen vist nederst i kontoplanen. Når en virksomhed stiftes udarbejdes der en åbningsbalance, hvor der efterfølgende opstilles en balance ved udgangen af hvert regnskabsår. 

Aktiver og passiver

Balancen i en virksomhed bliver opdelt i aktiver og passiver og viser i store træk virksomhedens: 

  • Pengebinding på aktivsiden 
  • Finansiering på passiv siden. 

Fælles for dem er, at de begge skal indregnes til kostpris når det skal indregnes i regnskabet første gang. 

Aktiver 

De aktiver der er i balancen i et regnskab for virksomheden viser således værdien af de ejendele, som virksomheden besidder på den sidste dag i regnskabsåret. Aktiverne kan indeholde poster som anlægsaktiver, varebeholdninger, debitorer (tilgodehavender), likvider og periodeafgrænsningsposter. Aktiverne kan med andre ord også forklares som de investeringer virksomhedens ledelse har foretaget til brug i driften.

Passiver

Passivsiden viser virksomhedens fremskaffelse af penge og hvordan de har finansieret de aktiver som virksomheden har.  

Passiverne inddeles i to kategorier: 

  • Egenkapital

Egenkapital er det beløb, virksomhedens ejer selv har stillet til virksomhedens rådighed.
Hvis en virksomhed ved slutningen af regnskabsåret gerne ville geninvestere deres overførte resultat i virksomheden, vil dette overførte resultat således flyttes fra resultatopgørelsen over på balancen og ind på egenkapitalposten. For at balancen kan balancere, skal aktiverne på den ene side af balancen være lig med passiverne + egenkapitalen på den anden.

  • Forpligtelser

Forpligtelser er resultatet af hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser. Hensatte forpligtelser er de forpligtelser, som man ikke kan klargøre med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling. Der findes både langfristede gældsforpligtelser og kortfristede gældsforpligtelser. Langfristede gældsforpligtelser er gæld og andre finansielle forpligtelser, som forfaldes efter en periode på mindst et år fra datoen på balancen. Kortfristede gældsforpligtelser er forpligtelser, der vil forfalde til betaling inden for det næste regnskabsår.

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en  revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her