Resultatopgørelse

Nøgleelementer i Resultatopgørelsen: I denne sektion belyser vi de vigtigste komponenter i en resultatopgørelse, herunder salgsindtægter, vareforbrug, driftsomkostninger og finansielle poster. Forståelsen af disse elementer er afgørende for at fortolke virksomhedens finansielle sundhed og træffe velinformerede forretningsbeslutninger.

Resultatopgørelse – Hvad er en resultatopgørelse?

En resultatopgørelse er en af de tre vigtige regnskaber, der bruges til at rapportere en virksomheds økonomiske resultat over en bestemt regnskabsperiode. Resultatopgørelsen fokusere primært på virksomhedens indtægter og udgifter i en bestemt periode.

Resultatopgørelsen er en vigtig del af et virksomheds resultatrapporter. Mens en balance giver et øjebliksbillede af et selskabs økonomiske poster fra en bestemt dato, rapporterer resultatopgørelsen indtægter gennem en bestemt periode. 

Eksempler på det der vises i resultatopgørelsen

De væsentligste poster, der rapporteres i resultatopgørelsen, er følgende:

  • Indtægter, som er de beløb, der er optjent ved salg af vare/ydelser
  • Udgifter, der inkluderer omkostningerne ved solgte varer og renteudgifter
  • Gevinster og tab, såsom salg af et engang aktiv for et beløb, der adskiller sig fra dets bogførte værdi
  • Nettoindkomst, som er resultatet af at trække virksomhedens udgifter og tab fra virksomhedens indtægter og gevinster.

Resultatopgørelsesbeløbene beregnes bedst for en bestemt periode ved anvendelse af periodisering grundlaget. Posterne vil fremgå af resultatopgørelsen på de respektive konti, og i balancen vil de fremgå som enten tilgodehavender eller skyldige poster.

Krav til resultatopgørelse
Ifølge Årsregnskabsloven § 23, så skal en resultatopgørelse opstilles i skematisk form. Dette betyder, at der er krav til, hvilke benævnelser regnskabsposterne skal have, og hvordan de skal opstilles. Denne lov er med til at sikre, at en virksomhed har en overskuelig of sammenlignelig resultatopgørelse. 

Typer af resultatopgørelse

Der er to forskellige typer af opstillingsformer som bruges til resultatopgørelsen.
Disse to er de følgende typer: 

  • Artsopdelt resultatopgørelse – opdeler virksomheden omkostninger alt efter, hvilken art de har. For eksempel vareforbrug, husleje osv. Denne opdeling gælder for alle de omkostninger der er i virksomheden.
  • Funktionsopdelt resultatopgørelse – opdeler virksomhedens omkostninger efter, hvor de er blevet anvendt. For eksempel omkostninger i produktion, salg og administration. 

Det er op til ledelsen af virksomheden at bestemme hvilken opstillings type de ville anvende.